writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'ההתעלמות'

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

8

 

ההתעלמות

או נאמר, ההעלם

אינם אלא

להורות על הגלוי

 

וכגודל הגלוי

גודל ההעלם

 

כך, שהגילוי

הוא

בהעלם

וההעלם הוא בגילוי

 

"והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה"(איוב כח,יב)

 

מה מציאות החכמה

ואיך היא נמצאת

אינו אלא מן ה"אין"

ככל שאתה אין

משמע

שאתה יותר יש

 

ככל שאתה in

אתה יותר out

 

עולם הפוך ראיתי

עליונים למטה

ותחתונים למעלה

 

נפלאות דרכי ד'

ועלומות

אשרי תמימי דרך

קוראי שמו

אשר אינם חשופים

לרהבים   

(רהבים-התנשאות רוח-ראה מלבי"מ-תהלים מ',ה',)

וכל עניינם

מראות א-לוקים חיים

יושר ואמת

צדק ומשפט

ועל אף ההסתרות

והמניעות

הרבות

תמיד מצוי

נצוץ קטן של אור

אשר אליו

אפשר לשאוף

להגיע

להתקרב

לפתח ולשכלל

ואותו להשיג

 

וכגודל ההשגה

גודל האורה

גודל הידיעה

ההתקשרות

הדבקות

 

קבלת

השפע

העליון

ורישומו

בעולם הערכים

המושגים

הנתפשים

במחשבה, דיבור

ומעשה

ובכל הופעות החיים

והשלחותיהם

 

וכל ניצוץ

מאיר בחולשתו

מתוך האפלה

לסמן, להורות

לחברים

לשרידים

מזהה הניצוצות

לרוממם

להעלותם

מן החשכה

מן השכחה

מן ההכחשה

העופפת

ומקיפה אותם

מכל עבר

 

אל ייעודם

אל תיקונם

אל שלמותם

משורשיהם

דרך ענפיהם ועד מקומם.

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved