writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'הכל צריך להתגלות'

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

7

 

הכל צריך להתגלות

והכל

עוזר

להכל

להתגלות

 

לצאת מן הכח אל הפועל

ולהתלבש

בלבושי

העולם הזה

 

רעיונות גדולים ונשגבים

בלתי מושגים

מתפרטים

ברדתם,

לתבונות

חדשות

 

המשפיעות ומושפעות

מעצמם לעצמם,

ומעצמם

לזולתם,

ומזולתם לעצמם.

 

שכך,,, הדברים

צריכים

להתברר

במחשבה דיבור ומעשה

בדומם צומח חי ומדבר

בכל צורה

             בכל תו (בכל צליל)

בכל צבע

בכל טעם

בכל הרגש

ובכל הופעות החיים

 

מהכל מכל כל

להפיק

שיר

המשרשר

ומקשר

ישר

עם שורשו

עם מקורו

 

מÄזÀמוÉר שÑÄיר לÀיוÉם הÇשÌÑÇבÌÈת,

טוÉב לÀהÉדוÉת לÇה' וÌלÀזÇמÌÅר לÀשÑÄמÀךÈ עÆלÀיוÉן: ,,,

(תהילים צב',א')

 

שירת אדם הראשון

בראשית הבריאה

שירת הכל

בהשלמת

הבריאה

בבאו"א

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved